skip to Main Content

Algemene Voorwaarden Vossebeld Bedrijven

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door of vanwege ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook, bedoeld in de meest ruime zin van het woord. Onder het verrichten van diensten en werkzaamheden moeten in deze voorwaarden in het bijzonder doch niet uitsluitend worden verstaan de volgende diensten en werkzaamheden: het onderhoud van bermen, sloten, wegen en dergelijke, groenaanleg, het ophalen en verwerken van vuil, het verrichten van milieudiensten en het verrichten van civiele- en cultuurtechnische werkzaamheden, een en ander bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘opdrachtgever’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de opdrachtgever dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2 – AANBIEDINGEN

2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag(tekening) van de offerte.

2.2 Van door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van 10.000,00 Euro (zegge: tien duizend Euro) per overtreding. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. Bij opdrachten tot vervaardiging van zaken, ontwerpen en dergelijke op basis van door opdrachtgever aan ons verstrekte gegevens, tekeningen etc. vrijwaart opdrachtgever ons volledig voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

2.3 De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.

Artikel 3 – ADVIEZEN, ONTWERPEN, MATERIALEN EN VERGUNNINGEN

3.1 Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

3.2 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd.

3.3 Ingeval van opdracht nemen wij bij ontwerpen die niet door of namens ons zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op ons voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, voor zover deze materialen niet door opdrachtgever zijn voorgeschreven. Opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking te (doen) onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen kan opdrachtgever zich er niet op beroepen dat de gebruikte materialen functioneel niet geschikt zijn, noch op andere gebreken die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen en/of behoren te ontdekken.

3.4 Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld of door opdrachtgever zijn voorgeschreven.

3.5 Opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen en/of ontheffingen en/of andere bescheiden welke voor de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) noodzakelijk zijn. Voor het ontbreken van en/of voor gebreken in de vergunningen en dergelijke zijn wij nooit aansprakelijk. Wij zijn niet gehouden vergunningen en dergelijke te controleren op hun juistheid. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de (inhoud van de) vergunningen en dergelijke.

Artikel 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.

4.2 De door ons aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen vijf dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.

4.3 Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.

Artikel 5 – PRIJZEN

5.1 Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen-gekomen, in Euro, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.2 De in offertes en contracten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

5.3 Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag waarop wij met de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) beginnen verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de opdrachtgever, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit.

Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

5.4 Indien ter bewerking aangeboden zaken qua samenstelling niet in overeenstemming zijn met datgene wat ons ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was, zijn wij gerechtigd het daaruit voortkomende meerwerk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 – TERMIJNEN

6.1 De door ons opgegeven termijn waarbinnen wij de overeenkomst (opdracht) uitvoeren gaat in op de dag waarop waarop wij met de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) beginnen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) nodig hebben in ons bezit zijn.

6.2 De door ons opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Termijnen worden verlengd met de tijd gedurende welke de opdrachtgever enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten. Indien zich wijzigingen voordoen in de werkomstandigheden zoals die bestonden op het moment dat de overeenkomst is tot stand gekomen, of indien tijdig bestelde materialen door onze leveranciers niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, worden termijnen zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Bij niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst (opdracht) moeten wij derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding in de termijnen is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de termijnen een gevolg is van de in artikel 11 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

6.3 Wij hebben het recht een opdracht in gedeelten uit te voeren. Alsdan zijn wij gerechtigd reeds verrichte diensten en werkzaamheden onmiddellijk aan de opdrachtgever te factureren.

6.4 Verzoekt de opdrachtgever om de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 7 – RECLAME

7.1 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens, vergunningen, ontheffingen en andere bescheiden die hij ons verstrekt heeft. De opdrachtgever moet waar het de in onze offertes, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 van deze algemene voorwaarden deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens e.d. betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering. De door ons verrichte diensten en werkzaamheden mogen derhalve van de omschrijving in de opdracht afwijken, indien en voor zover het gaat om kleine verschillen en ondergeschikte wijzigingen nodig voor een goede uitvoering.

7.2 De opdrachtgever is gehouden – op straffe van verval van het reclamerecht – de door ons verrichte diensten en werkzaamheden uiterlijk 14 dagen na oplevering hiervan te (doen) beproeven. Indien bij de beproeving blijkt dat er sprake is van een gebrekkige uitvoering die uiterlijk waarneembaar is, is de opdrachtgever verplicht zulks zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de beproeving, aan ons ter kennis te brengen.

Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de betreffende factuur.

7.3 Gebreken die ten tijde van de oplevering en beproeving niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de opdrachtgever binnen 14 dagen na het aan het licht komen van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in het voorgaande lid.

7.4 Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons verrichte diensten en werkzaamheden, vervalt indien: de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 van dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht en/of wanneer de opdrachtgever ons geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.

7.5 Reclames betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur, moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend, bij gebreke waarvan vorderingen van de opdrachtgever terzake jegens ons vervallen.

7.6 Het indienen van reclames geeft de opdrachtgever niet het recht de betaling van de betreffende facturen te weigeren dan wel op te schorten.

7.7 De opdrachtgever dient te allen tijde ons de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

7.8 Voor gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijzigingen of onderhoud door of namens de opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gehouden.

7.9 Voor gebreken in gebruikte materialen en/of zaken en voor gebreken in door opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of zaken, kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gehouden. Op materialen en/of zaken die van derden worden betrokken, verlenen wij niet meer garantie dan welke garantie ons door die derden wordt verleend.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien – zulks met name met in achtneming van het bepaalde in artikel 7 en artikel 8 van deze voorwaarden – voor ons aansprakelijkheid bestaat, zijn wij slechts gehouden tot, zulks te onzer keuze: a. (kosteloos) herstel van de gebreken, of b. terugbetaling van het ontvangen factuurbedrag c.q. creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel het factuurbedrag, de factuur en de overeenkomst op de verrichte diensten en werkzaamheden betrekking hebben, of c. een in overleg met de opdrachtgever te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.

8.2 Indien de opdrachtgever zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming wijzigingen of onderhoud heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren, vervalt elke verplichting c.q. aansprakelijkheid onzerzijds.

8.3 Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (, door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her)uitvoering van de overeenkomst (opdracht), vertraagde of ondeugdelijke uitvoering van de overeenkomst (opdracht) of het uitblijven van uitvoering van de overeenkomst (opdracht) of door de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) zelf.

Voorts zijn wij in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, bedoeld in de meest ruime zin van het woord, die direct dan wel indirect het gevolg is van inbreuk op industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden ten gevolge van het gebruik van door of vanwege opdrachtgever aangeleverde gegevens en/of materialen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van deze algemene voorwaarden. Voorts zijn wij in het bijzonder niet aansprakelijk voor milieuschade en kabelschade, zulks bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

8.5 Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) tegen ons mochten doen gelden. Tevens stelt de opdrachtgever ons schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor ons kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

8.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van ons, zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een ons toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 9 – BETALING

9.1 Betaling moet geschieden in Euro, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereenge-komen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling. Indien en voor zover wij zulks noodzakelijk achten, is opdrachtgever gehouden de benodigde materialen vooraf te betalen, zulks op een door ons te bepalen tijdstip. Indien opdrachtgever met betaling vooraf in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) op te schorten tot het moment dat voorafbetaling heeft plaats gehad.

9.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten diensten en werkzaamheden contante betaling vooraf of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot het ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding.

9.3 Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de opdrachtgever gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen.

Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou de opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

9.4 Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

9.5 Indien in de financiële positie van de opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de oplevering een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

9.6 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de opdrachtgever.

9.7 Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.

9.8 Het gehele factuurbedrag is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

9.9 Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 – ZEKERHEID

Wij zijn gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

Artikel 11 – OVERMACHT

11.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, in- en uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.

11.2 Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspraken.

Artikel 12 – WIJZIGINGEN IN HET AANGENOMEN WERK

12.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging(en) in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens, vergunningen e.d. niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk.

Wijzigingen in de opdracht moeten door ons schriftelijk worden aanvaard en bevestigd. Uitvoeringstermijnen worden ingeval van meerwerk redelijkerwijze aangepast c.q. verlengd.

12.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 13 – OPLEVERING

13.1 Een werk wordt als opgeleverd beschouwd: a. wanneer wij hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd, of b. acht dagen nadat wij schriftelijk aan de opdrachtgever hebben meegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen, of c. bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever.

13.2 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na de oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.

13.3 Bij onthouding van goedkeuring van het werk die de oplevering in de weg staat, is de opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan ons, onder opgave van redenen.

Artikel 14 – ONTBINDING

14.1 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald, zijn wij bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist: a.indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen nakomt; b. indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, het bedrijf van opdrachtgever wordt geliquideerd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn vermogen verliest.

14.2 Onverminderd het in het voorgaande bepaalde zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en/of ons recht om onze verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn.

14.3 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet melden.

14.4 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

14.5 Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 15 – INBREUK OP RECHTEN UIT INDUSTRIELE EN/OF INTELLECTUELE EIGENDOM

Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken wegens inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom van derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst (opdracht) en vergoedt ons alle schade, die wij lijden als gevolg van acties jegens opdrachtgever dan wel jegens ons van gerechtigden met betrekking tot rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – GESCHILLENBESLECHTING

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en verrichte diensten en werkzaamheden worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, tenzij de opdrachtgever ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.

Back To Top