skip to Main Content
vb_bermen2_groot

Bermen

Stabiele bermen met een goede hoogteligging ten opzichte van de weg bevorderen de verkeersveiligheid en verlengen de levensduur van de verharding. Voor het (her)profileren van bermen beschikt Vossebeld C & C techniek over een aantal bermvijzels en zelfladende bermfrezen.

Bermvijzel
De bermvijzel vlakt de berm af door middel van een wormwiel. Het resultaat is dat gevaarlijke kuilen en rillen worden vereffend. De afstroming van regenwater naar de sloot kan weer ongehinderd plaatsvinden. Deze bewerking is alleen toepasbaar als er een sluitende grondbalans is.

Egalisatierotor
Met de egalisatierotor oftewel Rubbermat kan een bermkant eenvoudig afgevlakt worden. De werkbreedte is beperkt (circa 40 centimeter). Het overtollig materiaal wordt verspreid over het achterliggende bermdeel. Deze machine kan ook voorzien worden van een onkruidborstel waarmee grasbetonstenen worden ontdaan van gras en grond. Dit word meestal uitgevoerd voorafgaand aan het bermverlagen.

Bermverlaagmachine
Met de bermverlaagmachine worden te hoog liggende bermen verlaagd, waarbij de vrijkomende grond in één werkgang wordt opgeladen. Het resultaat is een strak geprofileerde, op afschot liggende berm. Doordat alleen de toplaag wordt verwijderd, behoudt het bermlichaam zijn stabiliteit en beworteling. Opnieuw inzaaien is dan ook meestal overbodig.

vb_bermen3_groot
vb_bermen2a_groot

Maaien
’s Zomers is het in verband met uitzicht en uitwijkmogelijkheden van belang dat de bermvegetatie kort wordt gehouden. Vossebeld C & C Techniek is technisch toegerust om elk gewenst maaibeheer uit te voeren. Maaien over de volle breedte inclusief sloten, gefaseerd maaien, maaien en oprapen, maaien van taluds en waterkanten, voor elke bewerking zijn specialistische machines beschikbaar.

Stabilisatie
Om de berm duurzaam te stabiliseren kunnen langs de straatkant grasstenen of een granulaat-verharding aangebracht worden. Voor dit werk beschikt Vossebeld C & C Techniek over graaf- en verdichtingsmachines en ervaren stratenmakers.

Veilig werken langs de weg
Alle personeelsleden bij Vossebeld hebben een opleiding gehad in veilig werken langs de weg. Alle tractoren die langs de weg werken zijn voorzien van de vereiste signalering. Wanneer een nog grotere attentiewaarde of meer veiligheid nodig is, kunnen ook speciale actiewagens en botsabsorbers ingezet worden. Dit eventueel in combinatie met gecertificeerde verkeersregelaars.

Beschikbare machines: zie machinepark

Back To Top