skip to Main Content

Bedrijfsbeleid

Vossebeld heeft de doelstelling om regionaal een vooraanstaande positie te bekleden op het gebied van aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen, landschapselementen en de openbare buitenruimte. Belangrijke uitgangspunten om deze doelstelling te realiseren zijn onder meer:

Bedrijfsfilosofie
Vossebeld wil een zelfstandige, onafhankelijke en financieel gezonde onderneming zijn. Winst is een noodzakelijke voorwaarde voor
continuïteit en technische innovatie. Hierdoor kan optimale zekerheid geboden worden zowel aan onze opdrachtgevers als aan onze medewerkers.

Marktbenadering
Het beleid van Vossebeld kenmerkt zich door klantgericht denken en doen. Er wordt gestreefd naar een langdurige en goede relatie met opdrachtgevers. Voorwaarde hiervoor is het aanbieden van vraaggestuurde producten en diensten van een hoog kwaliteitsniveau. Daarbij wordt gezocht naar een optimale prijs-prestatieverhouding.

Productstrategie
Vossebeld stelt zich tot taak alle opdrachten naar tevredenheid uit te voeren en haar afnemers probleemoplossingen te bieden. Het
bedrijfsbeleid is erop gericht om op elk deelgebied van het brede werkterrein specialist te zijn. Kort geformuleerd: breedte en diepgang.

Medewerkersmotivatie
Vossebeld gelooft in gemotiveerde en betrokken medewerkers. Het management gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van het individu. Er wordt leiding gegeven op basis van coaching, nauwgezette instructie en optimaal gebruik van de aanwezige vakbekwaamheid. Naast werving en selectie, vormen permanente opleiding en training een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid.

Risicoreductie
In een verantwoorde bedrijfsvoering spelen veiligheid en gezondheid een belangrijke rol. Vossebeld doet wat in haar vermogen ligt om
persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid te voorkomen. Dit geldt zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten.

Milieubeleid
Vossebeld stelt alles in het werk om te voorkomen dat door haar activiteiten direct of indirect milieu- of zaakschade ontstaat. Het bedrijf
houdt zich aan de wet, gaat zuinig om met goederen en grondstoffen en probeert emissies naar water, bodem en lucht zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zetten wij ons in om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomgeving en de biodiversiteit.

Verbeterspiraal
Door aan alle voorgaande uitgangspunten voldoende aandacht te besteden en te blijven streven naar vooruitgang ontstaat een positieve
spiraal. Continue verbetering op elk gebied en in alle lagen van de organisatie wordt daarmee impliciet bereikt.

Directie Vossebeld Bedrijven, januari 2017

Back To Top