skip to Main Content

Watergangen en waterpartijen

Een ingenieus stelsel van watergangen en waterbergingen heeft Oost-Nederland begaanbaar en bewoonbaar gemaakt. Soms dienen hierin veranderingen of verfijningen aangebracht te worden. Ook het jaarlijks of periodiek onderhoud is erg belangrijk. In de loop van de tijd slibben sloten dicht door vertering van slootvegetatie en het inspoelen en inwaaien van materiaal. Een verslechterde afvoer van water heeft nadelige gevolgen voor de belendende percelen en in geval van een bermsloot voor de kwaliteit en de levensduur van de wegverharding. Voor het graven, (her)profileren en op diepte brengen van watergangen beschikt Vossebeld C & C Techniek over twee soorten machines.

vb_machinep4a_groot

Hydraulische graafmachine
Het graven en opschonen van sloten en beken kan uitgevoerd worden met een hydraulische graafmachine voorzien van een grondbak of opschoonbak in combinatie met gronddumpers.

Slotenfrees
De slotenfreesmachine, ook wel Excarotor genoemd, kan in één arbeidsgang een sloot graven of herprofileren. Het vrijkomende materiaal wordt in dezelfde werkgang naar keuze in cordon gelegd of verspreid over de belendende percelen. Het resultaat is een strakke sloot tegen een buitengewoon lage kostprijs.

Maaien van watergangen
Voor een goede waterafvoer is het noodzakelijk sloten en beken minimaal één keer per jaar te maaien. Hiervoor zijn armklepelmaaiers met verschillende reikwijdtes en een hydraulische graafmachine met maaikorf beschikbaar.

Graven en opschonen van waterpartijen
Het graven van plassen zoals vijvers, kikkerpoelen en retentiebekkens kan volgens ontwerp uitgevoerd worden met een hydraulische graafmachine. Deze machine wordt ook ingezet voor het opschonen cq uitbaggeren van watergangen en het uitmaaien van de oevervegetatie.

Vossebeld C & C Techniek heeft de kennis in huis om deskundig advies uit te brengen over de aanleg van watergangen en waterpartijen. Daarbij wordt rekening gehouden met randvoorwaarden zoals bodemgesteldheid, hoogteligging, afschot, landschappelijke inpassing, enzovoort. Ook over het beste tijdstip voor het plegen van onderhoud, de wijze van uitvoering en verantwoord omgaan met uitkomend materiaal kan het bedrijf geraadpleegd worden.

Beschikbare machines: zie machinepark

vb_sloten2_groot
Back To Top